Welcome To Omransanj.ir :: آزمایشگاه بتن، کشش میلگرد و تجهیزات برقی عمران سنج کاسپین

وضعیت هوا در ده روز آینده قزوین


سه شنبه 1397/08/29

وضعیت هوا:ابرهاى پراكنده

حداکثر دما:13
حداقل دما:2
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:16 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب شرق
میانگین رطوبت:73
حداکثر رطوبت:80
حداقل رطوبت:58
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:5.83
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: 6
دما ساعت 3: 3
دما ساعت 5: 3
دما ساعت 7: 3
دما ساعت 9: 8
دما ساعت 11: 12
دما ساعت 13: 13
دما ساعت 15: 13
دما ساعت 17: 10
دما ساعت 19: 8
دما ساعت 21: 6
دما ساعت 23: 6
چهارشنبه 1397/08/30

وضعیت هوا:صاف

حداکثر دما:17
حداقل دما:3
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:8 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب جنوب شرقی
میانگین رطوبت:66
حداکثر رطوبت:92
حداقل رطوبت:39
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:6.17
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: 5
دما ساعت 3: 4
دما ساعت 5: 3
دما ساعت 7: 4
دما ساعت 9: 9
دما ساعت 11: 12
دما ساعت 13: 15
دما ساعت 15: 16
دما ساعت 17: 12
دما ساعت 19: 8
دما ساعت 21: 7
دما ساعت 23: 6
پنجشنبه 1397/09/01

وضعیت هوا:نيم ابرى

حداکثر دما:13
حداقل دما:5
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:16 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب شرق
میانگین رطوبت:67
حداکثر رطوبت:82
حداقل رطوبت:49
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:6
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: 5
دما ساعت 3: 3
دما ساعت 5: 3
دما ساعت 7: 5
دما ساعت 9: 9
دما ساعت 11: 11
دما ساعت 13: 13
دما ساعت 15: 13
دما ساعت 17: 11
دما ساعت 19: 9
دما ساعت 21: 9
دما ساعت 23: 8
جمعه 1397/09/02

وضعیت هوا:نيم ابرى

حداکثر دما:14
حداقل دما:5
باران:10
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:16 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب شرق
میانگین رطوبت:70
حداکثر رطوبت:89
حداقل رطوبت:48
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:8
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: 7
دما ساعت 3: 6
دما ساعت 5: 6
دما ساعت 7: 7
دما ساعت 9: 10
دما ساعت 11: 12
دما ساعت 13: 13
دما ساعت 15: 13
دما ساعت 17: 11
دما ساعت 19: 9
دما ساعت 21: 8
دما ساعت 23: 8
شنبه 1397/09/03

وضعیت هوا:احتمال باران

حداکثر دما:7
حداقل دما:3
باران:13
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:16 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:شمال
میانگین رطوبت:89
حداکثر رطوبت:100
حداقل رطوبت:58
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:6.5
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: 7
دما ساعت 3: 6
دما ساعت 5: 6
دما ساعت 7: 6
دما ساعت 9: 7
دما ساعت 11: 7
دما ساعت 13: 7
دما ساعت 15: 7
دما ساعت 17: 6
دما ساعت 19: 5
دما ساعت 21: 5
دما ساعت 23: 5
يكشنبه 1397/09/04

وضعیت هوا:باران

حداکثر دما:9
حداقل دما:2
باران:12
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:16 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب شرق
میانگین رطوبت:94
حداکثر رطوبت:100
حداقل رطوبت:63
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:5.5
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: 5
دما ساعت 3: 3
دما ساعت 5: 5
دما ساعت 7: 5
دما ساعت 9: 7
دما ساعت 11: 8
دما ساعت 13: 8
دما ساعت 15: 9
دما ساعت 17: 8
دما ساعت 19: 7
دما ساعت 21: 7
دما ساعت 23: 6
دوشنبه 1397/09/05

وضعیت هوا:صاف

حداکثر دما:11
حداقل دما:-1
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:16 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب غرب
میانگین رطوبت:88
حداکثر رطوبت:100
حداقل رطوبت:53
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:5.83
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: 6
دما ساعت 3: 3
دما ساعت 5: 5
دما ساعت 7: 5
دما ساعت 9: 7
دما ساعت 11: 9
دما ساعت 13: 10
دما ساعت 15: 10
دما ساعت 17: 7
دما ساعت 19: 5
دما ساعت 21: 4
دما ساعت 23: 3
سه شنبه 1397/09/06

وضعیت هوا:صاف

حداکثر دما:13
حداقل دما:0
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:8 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب جنوب غربی
میانگین رطوبت:79
حداکثر رطوبت:100
حداقل رطوبت:56
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:3.83
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: 2
دما ساعت 3: 0
دما ساعت 5: 2
دما ساعت 7: 3
دما ساعت 9: 7
دما ساعت 11: 9
دما ساعت 13: 11
دما ساعت 15: 12
دما ساعت 17: 9
دما ساعت 19: 6
دما ساعت 21: 4
دما ساعت 23: 3
چهارشنبه 1397/09/07

وضعیت هوا:صاف

حداکثر دما:13
حداقل دما:2
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:8 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب جنوب شرقی
میانگین رطوبت:71
حداکثر رطوبت:96
حداقل رطوبت:38
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:4.33
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: 3
دما ساعت 3: 1
دما ساعت 5: 2
دما ساعت 7: 3
دما ساعت 9: 7
دما ساعت 11: 10
دما ساعت 13: 12
دما ساعت 15: 12
دما ساعت 17: 10
دما ساعت 19: 7
دما ساعت 21: 5
دما ساعت 23: 5
پنجشنبه 1397/09/08

وضعیت هوا:صاف

حداکثر دما:14
حداقل دما:4
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:16 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب جنوب شرقی
میانگین رطوبت:68
حداکثر رطوبت:84
حداقل رطوبت:37
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:5.33
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: 4
دما ساعت 3: 2
دما ساعت 5: 3
دما ساعت 7: 4
دما ساعت 9: 8
دما ساعت 11: 11
دما ساعت 13: 12
دما ساعت 15: 13
دما ساعت 17: 10
دما ساعت 19: 8
دما ساعت 21: 6
دما ساعت 23: 6