وضعیت هوای قزوین


چهارشنبه 1398/07/24
ساعت 0
آسمان صاف

دما: ۱۱
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:0.58 m/s
جهت باد:152.2
میانگین رطوبت:69
ساعت 3
آسمان صاف

دما: ۱۱
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.13 m/s
جهت باد:92.17
میانگین رطوبت:74
ساعت 6
آسمان صاف

دما: ۹
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:0.74 m/s
جهت باد:83.51
میانگین رطوبت:76
ساعت 9
آسمان صاف

دما: ۲۸
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1 m/s
جهت باد:221.59
میانگین رطوبت:30
ساعت 12
آسمان صاف

دما: ۲۵
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.65 m/s
جهت باد:292.5
میانگین رطوبت:22
ساعت 15
آسمان صاف

دما: ۲۵
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:3.15 m/s
جهت باد:330.61
میانگین رطوبت:19
ساعت 18
آسمان صاف

دما: ۲۰
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:3.17 m/s
جهت باد:334.28
میانگین رطوبت:65
ساعت 21
آسمان صاف

دما: ۱۶
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.76 m/s
جهت باد:333.27
میانگین رطوبت:83
پنجشنبه 1398/07/25
ساعت 0
آسمان صاف

دما: ۱۳
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.07 m/s
جهت باد:342.27
میانگین رطوبت:72
ساعت 3
آسمان صاف

دما: ۱۰
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.85 m/s
جهت باد:338.79
میانگین رطوبت:67
ساعت 6
آسمان صاف

دما: ۸
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.76 m/s
جهت باد:334.89
میانگین رطوبت:64
ساعت 9
آسمان صاف

دما: ۱۷
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.16 m/s
جهت باد:315.73
میانگین رطوبت:26
ساعت 12
آسمان صاف

دما: ۲۱
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.11 m/s
جهت باد:293.14
میانگین رطوبت:19
ساعت 15
کمی ابری

دما: ۲۱
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:3.43 m/s
جهت باد:312.54
میانگین رطوبت:22
ساعت 18
ابرهای پارچه پارچه شده

دما: ۱۳
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:3 m/s
جهت باد:321.45
میانگین رطوبت:78
ساعت 21
ابرهای پارچه پارچه شده

دما: ۱۱
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.31 m/s
جهت باد:358.73
میانگین رطوبت:84
جمعه 1398/07/26
ساعت 0
ابرهای پراکنده

دما: ۱۱
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:0.88 m/s
جهت باد:93.51
میانگین رطوبت:56
ساعت 3
ابرهای پارچه پارچه شده

دما: ۱۱
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.55 m/s
جهت باد:143.03
میانگین رطوبت:44
ساعت 6
پوشیده از ابر

دما: ۱۰
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.76 m/s
جهت باد:140.84
میانگین رطوبت:39
ساعت 9
ابرهای پارچه پارچه شده

دما: ۱۹
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.78 m/s
جهت باد:157.01
میانگین رطوبت:20
ساعت 12
ابرهای پراکنده

دما: ۲۱
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:3.99 m/s
جهت باد:173.06
میانگین رطوبت:16
ساعت 15
کمی ابری

دما: ۲۲
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.6 m/s
جهت باد:178.57
میانگین رطوبت:14
ساعت 18
آسمان صاف

دما: ۱۴
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.25 m/s
جهت باد:125.73
میانگین رطوبت:24
ساعت 21
آسمان صاف

دما: ۱۲
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1 m/s
جهت باد:193.65
میانگین رطوبت:28
شنبه 1398/07/27
ساعت 0
آسمان صاف

دما: ۱۱
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.28 m/s
جهت باد:160.15
میانگین رطوبت:29
ساعت 3
آسمان صاف

دما: ۱۰
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.64 m/s
جهت باد:132.68
میانگین رطوبت:30
ساعت 6
آسمان صاف

دما: ۹
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.54 m/s
جهت باد:131.6
میانگین رطوبت:32
ساعت 9
آسمان صاف

دما: ۱۹
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.7 m/s
جهت باد:161.74
میانگین رطوبت:15
ساعت 12
کمی ابری

دما: ۲۲
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.53 m/s
جهت باد:190.33
میانگین رطوبت:14
ساعت 15
ابرهای پراکنده

دما: ۲۳
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.47 m/s
جهت باد:254.8
میانگین رطوبت:14
ساعت 18
ابرهای پارچه پارچه شده

دما: ۱۵
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.99 m/s
جهت باد:320.64
میانگین رطوبت:57
ساعت 21
ابرهای پارچه پارچه شده

دما: ۱۲
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.04 m/s
جهت باد:17.67
میانگین رطوبت:69
يكشنبه 1398/07/28
ساعت 0
پوشیده از ابر

دما: ۱۳
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.12 m/s
جهت باد:320.12
میانگین رطوبت:55
ساعت 3
پوشیده از ابر

دما: ۱۱
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:0.69 m/s
جهت باد:68.45
میانگین رطوبت:50
ساعت 6
پوشیده از ابر

دما: ۹
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.45 m/s
جهت باد:339.42
میانگین رطوبت:62
ساعت 9
پوشیده از ابر

دما: ۱۹
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:0.97 m/s
جهت باد:195.07
میانگین رطوبت:20
ساعت 12
پوشیده از ابر

دما: ۲۱
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.86 m/s
جهت باد:195.05
میانگین رطوبت:15
ساعت 15
پوشیده از ابر

دما: ۱۶
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:4.91 m/s
جهت باد:296.47
میانگین رطوبت:51
ساعت 18
پوشیده از ابر

دما: ۱۴
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.42 m/s
جهت باد:36.99
میانگین رطوبت:59
ساعت 21
ابرهای پارچه پارچه شده

دما: ۱۰
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.87 m/s
جهت باد:305.81
میانگین رطوبت:94
دوشنبه 1398/07/29
ساعت 0
پوشیده از ابر

دما: ۱۰
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.13 m/s
جهت باد:320.31
میانگین رطوبت:90
ساعت 3
پوشیده از ابر

دما: ۸
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.85 m/s
جهت باد:328.3
میانگین رطوبت:97
ساعت 6
پوشیده از ابر

دما: ۸
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:3.6 m/s
جهت باد:333.16
میانگین رطوبت:94
ساعت 9
پوشیده از ابر

دما: ۱۱
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:3.95 m/s
جهت باد:335.17
میانگین رطوبت:73
ساعت 12
ابرهای پراکنده

دما: ۱۵
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:4.55 m/s
جهت باد:326.96
میانگین رطوبت:54
ساعت 15
ابرهای پراکنده

دما: ۱۴
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:4.84 m/s
جهت باد:335.13
میانگین رطوبت:60